Het is een mond vol voor iedereen die ermee te maken heeft: de risico-inventarisatie en -evaluatie. Het wordt vaak afgekort met de RI&E of de RIE. Ik kies voor de afkorting RI&E omdat het echt om twee stappen gaat. Als er ergens misverstanden over ontstaan dan is het wel deze basisvorm van arbodienstverlening die bedrijven sinds de Arbowet in 1994 verplicht moeten uitvoeren. Vaak wordt het ervaren als een betaalde belediging. Maar als de RI&E de basis legt voor minder uitval en betere arbeidsprestaties wordt het een stuk beter gewaardeerd.

Hieronder zet ik de vier grootste misverstanden op een rij over de RI&E, vertaald naar praktische tips om de arbeidsomstandigheden goed te houden en beter te krijgen waar mogelijk.

Misverstand 1: De RI&E levert alleen maar knelpunten op

Een complete risico-inventarisatie toont welke risico’s al voldoende en welke risico’s nog onvoldoende beheerst worden. Ja, je krijgt dus inzicht in de risico’s op het werk. Onvoldoende beheerste risico’s zijn knelpunten om aan te pakken. Complimenten zijn echter ook op z’n plaats voor de risico’s die voldoende beheerst worden!

  • Tip: Geef ook veel aandacht aan de risico’s die al goed beheerst zijn.

 

Misverstand 2: De RI&E moet je eens in de vier jaar opnieuw uitvoeren

In de begintijd van de Arbowet communiceerden vooral grote Arbodiensten dat de RI&E eens in de vier jaar moest worden herhaald om de RI&E actueel te houden. In de Arbowet staat dit niet. Er staat wel in dat de RI&E compleet en actueel moet zijn. Compleet wil zeggen dat alle soorten risico’s moeten worden geïnventariseerd. Niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook de sociale veiligheid. Niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid. Actueel staat voor het bijhouden van hoe groot/klein de risico’s nog zijn ná de genomen maatregelen en welke maatregelen nog lopen. Daarnaast vraagt een actueel beeld van de risico’s op het werk om het toevoegen van nieuwe ontstane risico’s zoals door nieuwbouw. En wat dacht je van corona!

  • Tip: Bespreek meerdere keren per jaar het Arbo-Plan van Aanpak en bepaal steeds welke (nieuwe) risico’s nog om maatregelen vragen.

 

Misverstand 3: De RI&E kun je het beste laten uitvoeren door externe deskundige(-n)

Een RI&E vraagt om een globale inventarisatie van de risico’s, dus alleen om basiskennis over mogelijke risico’s. Een getrainde preventiemedewerker is hier, in samenwerking met management en medewerkers, vaak prima zelf toe in staat. Er zijn vaak ook branche-specifieke RI&E’s beschikbaar die aansluiten op de aard van jullie werkzaamheden. Wel is verplicht de RI&E te laten toetsen door een kerndeskundige met kennis van de risico’s die spelen. Na de RI&E is het mogelijk nodig verdiepende RI&E’s uit te voeren voor specifieke risico’s, wanneer bijvoorbeeld sprake is van schadelijk geluid of werkdruk. Weet je al dat er meerdere grote risico’s spelen, dan is het vaak efficiënt kerndeskundigen de RI&E te laten uitvoeren.

  • Tip: Laat de preventiemedewerker bepalen of de RI&E het beste intern of extern kan worden uitgevoerd.

 

Misverstand 4: De RI&E is klaar als de risico’s zijn vastgesteld

Het vaststellen van de risico’s is de eerste stap (de inventarisatie). De tweede noodzakelijke stap is de evaluatie. Dat wil zeggen dat bij de vastgestelde risico’s nog concrete maatregelen moeten worden bepaald om het risico beter te beheersen. Voorzie deze evaluatie van een plan met de daarbij behorende keuzes: van wie de maatregel(en) uitvoert tot en met het benodigde budget. Dit vormt het Arbo-Plan van Aanpak en dit is ook onderdeel van de RI&E. De uitvoerende of toetsende kerndeskundige geeft een advies over het opgestelde Plan van Aanpak en checkt of het Plan van Aanpak alle vastgestelde risico’s omvat en of de maatregelen op de juiste manier en met de juiste timing worden genomen.

  • Tip: Maak het Arbo-Plan van Aanpak samen met betrokkenen. Denk hierbij aan de preventiemedewerker, lijnmanagement en medewerkersvertegenwoordiging.

 

Zie de RI&E als een kans om je bedrijfsdoelen te behalen

Wettelijk doel van de RI&E is simpelweg om uitval van werknemers door werkoorzaken te voorkomen. Ik hoop dat je na het lezen van deze blog inziet dat je de RI&E juist ook in kunt zetten voor het bereiken van een belangrijk bedrijfsdoel: ervoor zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft op het werk én optimaal kan presteren. Mét plezier!

 

Zit je nog met vragen over de RI&E?

Neem gerust contact op met Argus & Anthos. Ik denk graag met je mee!